รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายก่อกิจ โกวิทกุล
จำนวน 9 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34601
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
1/7
 
2
33564
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
 
3
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
 
4
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
 
5
33229
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
4/4
 
6
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
 
7
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3
 
8
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
6/3
 
9
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
6/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี