รายชื่อสมาชิกชุมนุมพยาบาล
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์
นางสาวจินตนาท มากชิต
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวพรรณวรินทร์ มีวิเชียร
4/4
 
2
นางสาวภริตา รักษ์จินดา
4/4
 
3
นางสาวณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์
4/6
 
4
นางสาวปารวตี ประดิษฐสิน
4/7
 
5
นางสาววริศรา จินตนา
4/7
 
6
นางสาววฤณดา วรเศรษฐศักดิ์
4/7
 
7
นางสาวสุพนิดา นาคทอง
4/7
 
8
นางสาวอรธิชา จินาสุ่น
4/7
 
9
นางสาวณัฏฐวรรณ นามสน
4/7
 
10
นางสาวธารทิพย์ บุญเดช
4/8
 
11
นางสาวณัฐณิชา สุริยะ
4/8
 
12
นางสาวขวัญสิริ ใจสมุทร
4/9
 
13
นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
4/11
 
14
นางสาวอธิชาวดี ธนาวุฒิ
4/11
 
15
นางสาวกานต์ธิดา จันกัน
4/11
 
16
นางสาวณิชาพัชร์ เพชรคลังสวน
5/7
 
17
นางสาวพิชญ์สินี สุขจันทร์
5/10
 
18
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
6/8
 
19
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
6/8
 
20
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี