รายชื่อสมาชิกชุมนุมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางนฤมล เทโหปการ
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34554
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
1/8
 
2
34556
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
1/8
 
3
34568
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิจันทร์
1/8
 
4
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
3/8
 
5
33016
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
4/6
 
6
33003
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
4/7
 
7
33019
นางสาวไอรญา เวชการ
4/7
 
8
32954
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
4/8
 
9
32968
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
4/8
 
10
32995
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4/8
 
11
32998
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
4/8
 
12
33005
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
4/8
 
13
33006
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
4/8
 
14
34947
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
4/8
 
15
35012
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
4/8
 
16
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
4/9
 
17
32864
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
4/9
 
18
32967
นางสาววรัชยา หนูคงนุ้ย
4/9
 
19
34937
นางสาวพรรณอร นวลใย
4/9
 
20
34939
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
4/9
 
21
33008
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
4/11
 
22
34369
นางสาวนิตยา มณีรัตน์
5/8
 
23
34371
นางสาวฟาริดา เผือกเนียม
5/8
 
24
33729
นางสาวศิริประภา ประถม
6/1
 
25
33730
นางสาวอัฐภิญญา เสถียร
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี