รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
จำนวน 29 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31998
นายปุณณัตถ์ หนุนภักดี
4/2
 
2
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
4/2
 
3
32115
นางสาวมณิสรา ภูผารส
4/2
 
4
32122
นางสาวโสชญา สลวย
4/2
 
5
32124
นางสาวอภิชญา ช่วยชูจิต
4/2
 
6
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
4/2
 
7
32279
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
4/2
 
8
32280
นางสาวจิณณพัต ทิพย์รักษ์
4/2
 
9
32281
นางสาวชนิกานต์ ด้วงโยธา
4/2
 
10
32283
นางสาวณัฐรินีย์ อ่อนเนียม
4/2
 
11
32284
นางสาวธนัชพร วิทยาการ
4/2
 
12
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
4/2
 
13
32294
นางสาวสิตานัน กุลมาตย์
4/2
 
14
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
4/2
 
15
32313
นางสาวชนัญชิตา ก่อวนิช
4/2
 
16
32314
นางสาวฐายิกา ศุภมงคลนุกุล
4/2
 
17
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
4/2
 
18
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
4/2
 
19
32323
นางสาวภคพร จุลจันทร์
4/2
 
20
32436
นางสาวนนทวรรณ เพชรนุ้ย
4/2
 
21
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
4/2
 
22
34298
นางสาวกรกนก แก้วหอด
4/2
 
23
34300
นางสาวณัฐกานต์ บุญเลิศ
4/2
 
24
34301
นางสาวธัญลักษณ์ น่วมนวล
4/2
 
25
34302
นางสาวมนสิชา วงศ์สวัสดิ์
4/2
 
26
34303
นางสาวสราลี สุขผล
4/2
 
27
34305
นางสาวอารียา กองมณี
4/2
 
28
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
4/5
 
29
34299
นางสาวจริญา หนูน้อย
4/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี