รายชื่อสมาชิกชุมนุมKafei dian
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา
1/2
 
2
เด็กชายณัฏฐิ์ ถิ่นไทย
1/3
 
3
เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์
1/3
 
4
เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี
1/3
 
5
เด็กหญิงภัทณธิดา เรืองศรี โกละกะ
1/3
 
6
เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ
1/4
 
7
เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด
1/7
 
8
เด็กชายกฤตยชญ์ พงษ์ลือเลิศ
3/2
 
9
เด็กชายศุภศักดิ์ ปานสุข
3/2
 
10
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่อุ่ย
3/2
 
11
เด็กหญิงณิชากร เดี่ยวกี่
3/2
 
12
เด็กหญิงสุชานาถ ทองแก้ว
3/2
 
13
นางสาวพรไพลิน แดงป้อม
4/1
 
14
นางสาวพรพรหม วิเศษมณี
4/7
 
15
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
4/7
 
16
นางสาวเขมิสรา ทองศรี
4/8
 
17
นางสาวพลอยชมพู จินดามัย
4/10
 
18
นางสาวกนกวรรณ วัตถุ
4/12
 
19
นางสาวมนันญา อินทร์นอก
5/1
 
20
นายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
5/2
 
21
นายวีรภัทร นาคขวัญ
5/2
 
22
นางสาวกัญญ์วรา แช่มช้อย
5/2
 
23
นางสาวศิริภัสสร ด้วงทองเเก้ว
5/2
 
24
นางสาวณัฐสรณ์ โกละกะ
5/2
 
25
นางสาวสุพิชชา โพธิพันธุ์
5/2
 
26
นางสาวรมิดา คงสุวรรณ
5/2
 
27
นายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์
5/7
 
28
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
6/6
 
29
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
6/6
 
30
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
6/6
 
31
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี