รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวบุษรา แป้นเพ็ชร
จำนวน 23 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
 
2
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
4/2
 
3
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
 
4
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
 
5
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
 
6
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
4/2
 
7
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
 
8
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
5/1
 
9
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
 
10
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
5/1
 
11
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
5/1
 
12
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
5/1
 
13
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
 
14
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
5/1
 
15
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
5/1
 
16
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
5/1
 
17
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
 
18
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
5/5
 
19
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
5/5
 
20
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
5/5
 
21
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7
 
22
31669
นางสาวสิริภัสส์ ทองชะอม
6/11
 
23
31775
นางสาวเบญญาภา ประสิทธิ์พันธุ์
6/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี