รายชื่อสมาชิกชุมนุมChinese G.Club
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
จำนวน 22 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31564
นายพลวัฒน์ โพธิ์ยงค์
5/1
 
2
31601
นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
5/1
 
3
32449
นายอธิป เชษฐเผ่าพันธ์
5/1
 
4
33715
นายเกียรติกุล แคล้วอ้อม
5/1
 
5
33717
นายดลชนก มาอ่อง
5/1
 
6
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
5/1
 
7
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
5/1
 
8
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
5/1
 
9
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
5/1
 
10
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
5/1
 
11
31585
นางสาวปวิชญา ศรีภักดี
5/1
 
12
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
5/1
 
13
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
5/1
 
14
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
5/1
 
15
31628
นางสาวบัณฑิตา นุ่นกุล
5/1
 
16
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
5/1
 
17
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
5/1
 
18
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
5/1
 
19
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
5/1
 
20
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
5/1
 
21
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
5/1
 
22
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
5/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี