รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดานจีน
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
จำนวน 50 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวธัญวรัตน์ ถึงเจริญ
4/2
 
2
นางสาวพิชญานิน ชุมเทพ
4/2
 
3
นางสาวปณิดา สารเทพ
5/1
 
4
นายพิศุทธิ์ ชำนาญแก้ว
5/2
 
5
นายพัชรพล โอภาโส
5/2
 
6
นางสาวฟ้าพราว มณีโชติ
5/2
 
7
นางสาวปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
5/2
 
8
นางสาวจุฑาพร กัลยาวงค์
5/2
 
9
นางสาวรักษิตา เชื้อพลพิชัย
5/2
 
10
นางสาวฌิชานันท์ ชูรัตน์
5/2
 
11
นางสาวฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
5/4
 
12
นางสาววชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
5/4
 
13
นางสาวนภสร หนูกลิ่น
5/4
 
14
นางสาวฐานิตา พัฒทอง
5/4
 
15
นางสาวญาณิศา วระศิริ
5/5
 
16
นางสาวเจนิสรา มั่นน้อย
5/5
 
17
นางสาวปิยวรรณ เมืองระรื่น
5/5
 
18
นางสาวชญานิน แรกคำนวณ
5/6
 
19
นางสาวธารารัตน์ ทองเทพ
5/6
 
20
นางสาวรสธร นวลวัฒน์
5/6
 
21
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
6/1
 
22
นายธนะพล ลี
6/1
 
23
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
6/1
 
24
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
6/1
 
25
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
6/1
 
26
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
6/1
 
27
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
6/1
 
28
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
6/1
 
29
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
6/1
 
30
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
6/1
 
31
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
6/1
 
32
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
6/1
 
33
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
6/1
 
34
นางสาววิสสุตา ตั้งจรูญโรจน์
6/1
 
35
นางสาวเกศกนก สมรูป
6/1
 
36
นางสาวชลธิชา พืชผล
6/1
 
37
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
6/1
 
38
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
6/1
 
39
นางสาวสุภัทรกรณ์ ทองสาร
6/1
 
40
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุข
6/1
 
41
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
6/1
 
42
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
6/1
 
43
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
6/1
 
44
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
6/1
 
45
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
6/1
 
46
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
6/1
 
47
นางสาวลักษมี รสภี
6/1
 
48
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
6/2
 
49
นายปธานิน จันทร
6/8
 
50
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
6/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี