รายชื่อสมาชิกชุมนุมChinese G.Club
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี
จำนวน 13 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
 
2
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
 
3
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
 
4
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
5/1
 
5
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
5/1
 
6
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
5/1
 
7
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
5/1
 
8
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
6/1
 
9
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
6/1
 
10
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
6/1
 
11
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
6/1
 
12
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
6/1
 
13
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี