รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 22214
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 26 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34189
เด็กชายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
2/9
 
2
34190
เด็กชายชยุตม์ วัฒนะ
2/9
 
3
34191
เด็กชายณชาร์ฮีน สะอาดวารี
2/9
 
4
34192
เด็กชายแทนคุณ ขาวมะลิ
2/9
 
5
34193
เด็กชายธนวิทย์ ชุมอักษร
2/9
 
6
34194
เด็กชายธีวสุ ตลึงจิตร
2/9
 
7
34195
เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงจันทร์
2/9
 
8
34196
เด็กชายพชร แสงสุวรรณ
2/9
 
9
34197
เด็กชายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
2/9
 
10
34198
เด็กชายรัชชานนท์ ถือแก้ว
2/9
 
11
34199
เด็กชายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
2/9
 
12
34200
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
2/9
 
13
34201
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์ชู
2/9
 
14
34202
เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
2/9
 
15
34203
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
2/9
 
16
34204
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
2/9
 
17
34205
เด็กหญิงพิมประภาพร ก่อบุญขวัญ
2/9
 
18
34206
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
2/9
 
19
34207
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
2/9
 
20
34208
เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล
2/9
 
21
34209
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
2/9
 
22
34210
เด็กหญิงวณิชชา คงแย้ม
2/9
 
23
34211
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
2/9
 
24
34212
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
2/9
 
25
34213
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
2/9
 
26
34214
เด็กหญิงอลิษา ทองสม
2/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี