รายชื่อสมาชิกชุมนุมบาสเกตบอล (สมัครที่คุณครูอรรถวิช)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ
จำนวน 18 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33524
เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
3/7
 
2
32755
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
4/1
 
3
35027
นายปริญญ์ อินทรโชติ
4/1
 
4
32814
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
4/1
 
5
35032
นางสาวณิชารีย์ บัวอินทร์
4/1
 
6
32888
นายธนชล พรหมประกาย
4/4
 
7
32839
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
4/5
 
8
32883
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
4/5
 
9
32993
นายภูตะวัน พันธรักษ์
4/5
 
10
32665
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
4/9
 
11
34931
นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง
4/9
 
12
34936
นางสาวปิ่นมนัส ปาลานุสรณ์
4/9
 
13
32004
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
4/11
 
14
32007
นายอรรณพ อินนุพัฒน์
5/5
 
15
34335
นายธีระภัทร มีเพียร
5/5
 
16
34336
นายภูวิศ ขาวสังข์
5/5
 
17
32029
นางสาววรรณกานต์ สุขเสวี
5/5
 
18
33808
นางสาววาสิตา วัณไวทยจิตร
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี