รายชื่อสมาชิกชุมนุมห้องเรียนสีเขียว
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางมลธิรา ปรุงเหล็ก
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง
จำนวน 17 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
1/7
 
2
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
1/7
 
3
33614
เด็กหญิงณัฐรัตน์ หนูเกตุ
2/9
 
4
33618
เด็กหญิงบุษกร มณีฉาย
2/9
 
5
33621
เด็กหญิงปริยฉัตร พนมวัน ณ อยุธยา
2/9
 
6
33622
เด็กหญิงพรธิมา ผ่องแผ้ว
2/9
 
7
33625
เด็กหญิงยมลพร ชุมสุข
2/9
 
8
33626
เด็กหญิงรมิตา มณีชัย
2/9
 
9
33627
เด็กหญิงโรสยา เข็มขาว
2/9
 
10
33629
เด็กหญิงลลิตภัทร ทองใหญ่
2/9
 
11
33631
เด็กชายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
2/10
 
12
33635
เด็กชายนฤเบศถ์ สงพรหม
2/10
 
13
34359
นายชูเกียรติ จินตะเหวก
4/8
 
14
33129
นายกิตติศักดิ์ รักษายศ
6/7
 
15
31162
นางสาวณัฐธันญา ปล้องชู
6/7
 
16
33143
นางสาวศิริขวัญ ว่องวงศ์วิเศษ
6/7
 
17
33109
นายปรัญชัย เทพบุรี
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี