รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากขุม
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุวลี ประเสริฐ
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงชนกนันท์ บุญเดช
1/5
 
2
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ระมัด
1/7
 
3
เด็กชายธนธร เทือใหม่
2/2
 
4
เด็กหญิงรวินันท์ เพ็งเคียน
2/2
 
5
เด็กชายอาคะเนย์ บุญเลิศ
2/4
 
6
เด็กหญิงกัญธิดา ศิริเมือง
2/11
 
7
เด็กหญิงพิชรดา สอนเขียว
2/11
 
8
เด็กหญิงวิภาดา โพธิ์เพชร
2/11
 
9
เด็กหญิงสุธินี ไพเมือง
2/11
 
10
เด็กหญิงสุนทรี งามนาท
2/11
 
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงบำเพ็ญ
3/1
 
12
เด็กหญิงทักษพร พรหมเพชร
3/1
 
13
เด็กหญิงธนภรณ์ สังข์นวล
3/1
 
14
เด็กหญิงวณิชยา นวลเขียว
3/1
 
15
เด็กหญิงวรัชยา ศรเกลี้ยง
3/1
 
16
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกื้อทองสั้น
3/1
 
17
เด็กหญิงอัญชลีกร เย็นแดง
3/1
 
18
เด็กหญิงกัญญ์วรา พูนช่วย
3/3
 
19
เด็กหญิงคณาธัญญธิป ดำสอน
3/3
 
20
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
3/4
 
21
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ณ นคร
3/11
 
22
เด็กหญิงกวิสรา จิวารัตน์
3/11
 
23
เด็กหญิงกุลพัชร คุ้มตัว
3/11
 
24
เด็กหญิงภิรดา ชวะพงษ์
3/11
 
25
เด็กหญิงศศิภัสสร โชคคณาพิทักษ์
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี