รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 21 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32340
นายอนุภาส บัวนุ้ย
4/13
 
2
32068
นางสาวปวริศา จัตญาวร
4/13
 
3
32075
นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง
4/13
 
4
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
4/13
 
5
32350
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์
4/13
 
6
32353
นางสาวณิชกานต์ จันทาโพธิ์
4/13
 
7
32355
นางสาวธณภร หยูด้วง
4/13
 
8
32385
นางสาวจิรนันท์ เรืองฤทธิ์
4/13
 
9
32387
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
4/13
 
10
32394
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณอำภา
4/13
 
11
32397
นางสาวปภาดา คันธินทระ
4/13
 
12
32399
นางสาวพิมพ์ลภัส อักษรประดิษฐ์
4/13
 
13
32424
นางสาวกมลชนก ทองกูล
4/13
 
14
32431
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
4/13
 
15
32438
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ
4/13
 
16
32441
นางสาวภัทรมน ชัยขันท์
4/13
 
17
32443
นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ
4/13
 
18
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
4/13
 
19
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
4/13
 
20
34429
4/13
 
21
34432
นางสาวสุนันทินี ปิยะรัตน์
4/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี