รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34215
เด็กชายกฤษดิน ศรีระวิ
1/10
 
2
34216
เด็กชายจิรพัส คงอนุมัติ
1/10
 
3
34217
เด็กชายชิษณุชา อานนทวีศิลป์
1/10
 
4
34218
เด็กชายณัชพล เจริญวัย
1/10
 
5
34219
เด็กชายณัฏฐพล ขุนหลัด
1/10
 
6
34220
เด็กชายณฐนนท์ สาระเทพ
1/10
 
7
34221
เด็กชายธีรภัทร บุญศุภ
1/10
 
8
34222
เด็กชายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
1/10
 
9
34223
เด็กชายปฏิพล อ้นทอง
1/10
 
10
34224
เด็กชาย ปุณยวีร์ จิตรัตน์
1/10
 
11
34225
เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ นักฟ้อน
1/10
 
12
34226
เด็กชายพชร อยู่แสง
1/10
 
13
34227
เด็กชายภีมปวิช ชูมณี
1/10
 
14
34228
เด็กชายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
1/10
 
15
34229
เด็กชายยศสวิน บุญมั่น
1/10
 
16
34230
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
1/10
 
17
34231
เด็กชายอภิชัย อธิคมานนท์
1/10
 
18
34232
เด็กชายอัครพล สอนมี
1/10
 
19
34233
เด็กหญิงกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
1/10
 
20
34234
เด็กหญิงกรวรรณ ผิวงาม
1/10
 
21
34235
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
1/10
 
22
34236
เด็กหญิงชญานิศ วงษ์ศรี
1/10
 
23
34237
เด็กหญิงชุติมา ศรีวิเศษ
1/10
 
24
34238
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงอาวุธ
1/10
 
25
34239
เด็กหญิงฐิติวรดา พันธวงศ์
1/10
 
26
34240
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูแบน
1/10
 
27
34241
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
1/10
 
28
34242
เด็กหญิงนรกมล วิชัยดิษฐ์
1/10
 
29
34243
เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์
1/10
 
30
34244
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
1/10
 
31
34245
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
1/10
 
32
34246
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเดช
1/10
 
33
34247
เด็กหญิงภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
1/10
 
34
34248
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
1/10
 
35
34249
เด็กหญิงรสริน คงชนะ
1/10
 
36
34250
เด็กหญิงวรฤทัย ชำนาญแทน
1/10
 
37
34251
เด็กหญิงอธิชาวดี ธนาวุฒิ
1/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี