รายชื่อสมาชิกชุมนุมติว O-Net สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา
จำนวน 16 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
30816
นางสาวจิตรลดา ชนะกุล
6/2
 
2
30817
นางสาวจิราวรรณ อินทรนาค
6/2
 
3
30818
นางสาวจุฑามาศ ยอดเพ็ชร
6/2
 
4
30825
นางสาวนภัคพิรีย์ โชติธรรมรส
6/2
 
5
30829
นางสาววิศรุตา ชูชาติ
6/2
 
6
33195
นางสาวมุกธิดา เทพมโนทัยสกุล
6/2
 
7
33162
นายพิชญะ คงพันธ์
6/5
 
8
33163
นายคริษฐ์ หวานสนิท
6/5
 
9
30894
นางสาวทิพย์วิมล บุญฤทธิ์
6/5
 
10
31066
นางสาวชไมพร เลิศนารากาญจน์
6/5
 
11
31078
นางสาวรัตนพรรณ ภูมิไชยา
6/5
 
12
31083
นางสาวศุภาพิชญ์ ทิพย์น้อย
6/5
 
13
31086
นางสาวอริสรา แพทย์สิทธิ์
6/5
 
14
31088
นางสาวอัญชิรา วิชัยดิษฐ
6/5
 
15
31107
นางสาวจิรัชญา ชูมี
6/7
 
16
31132
นางสาวอาทิตยา ชูมณี
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี