รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
4/11
 
2
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
4/11
 
3
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
4/11
 
4
32343
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์แสง
4/12
 
5
32351
นางสาวณัฐณิชา แก้วใส
4/12
 
6
31548
นางสาวสมิตานัน พันธ์สวัสดิ์
5/3
 
7
33752
นางสาวโศภิตา ใสสะอาด
5/3
 
8
33829
นายนคเรศ ศรีรักษ์
5/10
 
9
33831
นายพีรภัทร พันธ์สวัสดิ์
5/10
 
10
33834
นายสัณหณัฐ ยาแสง
5/10
 
11
31783
นางสาวศุภนัน สมุทรสาร
5/10
 
12
30883
นางสาวกัญทิชา ใจงาม
6/5
 
13
30896
นางสาวธนวรรณ คงวุ่น
6/5
 
14
30935
นางสาวณัฏฐณิชา บุญเทศ
6/5
 
15
30980
นางสาวนริศรา จอนจันทร์
6/5
 
16
30984
นางสาวปิยมน สุขใจ
6/5
 
17
30997
นางสาวสิรินดา ทองเดิม
6/5
 
18
31023
นางสาวชุติกาญจน์ บัวเผียน
6/5
 
19
31102
นางสาวเกวลี ช่วยมี
6/5
 
20
31369
นางสาวภัทรนันท์ ยิ้มโฉม
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี