รายชื่อสมาชิกชุมนุมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุรารักษ์ จันทนเสถียร
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายวชิรวิทย์ สาพิม
1/1
 
2
เด็กชายกิตติธัช บัวทอง
1/2
 
3
เด็กหญิงภัทธิราช์ อิสริยาฐากูร
1/2
 
4
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ฤทธากรณ์
1/4
 
5
เด็กชายพารณ จิ้วตระกูลเจา
1/6
 
6
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์สุวรรณ์
1/7
 
7
เด็กหญิงศุถรัสมิ์ หฤหรรษพงศ์
1/8
 
8
เด็กชายปภังกร นาคขวัญ
1/11
 
9
เด็กชายกันต์กวี ราชจินดา
2/1
 
10
เด็กชายกานต์ บุษปวรรธนะ
2/2
 
11
เด็กชายปีปีติ ศุภกรชูวงศ์
2/6
 
12
เด็กชายพงศ์ดนัย โสมปาน
2/6
 
13
เด็กชายนิติธร ธัมรงค์
2/6
 
14
เด็กหญิงแพรวา บุญโญ
2/6
 
15
เด็กหญิงรัชนีวรรณ อุบลรัตน์
2/6
 
16
เด็กชายพศวัต ลิ้มพัฒนสิริ
2/11
 
17
เด็กชายกฤษฏิ์ภณ ทองมุณี
3/3
 
18
เด็กชายเดชพนต์ วรรัตนานุรักษ์
3/3
 
19
เด็กชายภูมิ เดชจินดา
3/6
 
20
เด็กหญิงญาณิศา จันทร์อุดม
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี