รายชื่อสมาชิกชุมนุมRecycle
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสุธิดา สาระเทพ
จำนวน 20 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายธฤตวัต หิรัญรัตนธรรม
1/1
 
2
เด็กชายกรวีร์ จันทวงศ์
1/2
 
3
เด็กชายปุณมนัส แก้วรุ่งฟ้า
1/2
 
4
เด็กชายวรชัย ดุลยะศิริ
1/2
 
5
เด็กชายก้องภพ จุฑากนิษฐ์
1/4
 
6
เด็กหญิงจอมภัค สายน้ำใส
1/4
 
7
เด็กหญิงดลพร ทองย้อย
1/4
 
8
เด็กชายธีรภัทร รักกะเปา
1/5
 
9
เด็กชายพัชรพล แสงจันทร์ศิริ
1/5
 
10
เด็กหญิงรติมาพร เกื้อมา
1/9
 
11
เด็กชายกฤตภาส กลิ่นแก้ว
2/1
 
12
เด็กชายธนัช พัฒนเจริญ
2/6
 
13
เด็กชายธัญเทพ ช่วยเจริญ
2/6
 
14
เด็กชายศุภณัฐ ไชยสกุล
2/6
 
15
เด็กชายกิตติพศ วรมาศกุล
2/10
 
16
เด็กชายจารุวิทย์ วุ่นชุม
2/10
 
17
เด็กชายชิษณุพงศ์ ประเสริฐเพชรมณี
2/10
 
18
เด็กชายกิตติธัช ขนอม
3/4
 
19
เด็กชายกิติศักดิ์ ทวีปะ
3/4
 
20
เด็กชายธนกฤต แซ่อุ้ย
3/8
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี