รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟิสิกส์พาเพลิน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางปราณี บุญศรี
จำนวน 10 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32290
นางสาวเพียงฟ้า ศรเกษตริน
4/6
 
2
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
4/12
 
3
32328
นายธนกฤต เพชรประเสริฐ
4/12
 
4
32373
นายจิรเมธ วรรณทอง
4/12
 
5
32381
นายพิสิษฐ์ จิตราภิรมย์
4/12
 
6
34419
นายธนพล เพชรทอง
4/12
 
7
33857
นายคณิศร เผือกภูมิ
5/12
 
8
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
5/12
 
9
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
5/12
 
10
33859
นายธนวัฒน์ มากสิน
5/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี