รายชื่อสมาชิกชุมนุมสวนสมุนไพร
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางปราณี บุญศรี
จำนวน 21 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายกษิดิ์ดิศ​ พุทธ​สุขา
4/4
 
2
นายชิษณุพงศ์ ชัยกิจ
4/5
 
3
นายธรรศพล พุทธกาล
4/5
 
4
นางสาวปิยะทิตา มาเนียม
4/8
 
5
นางสาวญาณิศา ทองสาร
5/1
 
6
นางสาวนันท์นลิน นิพิฐสกุล
5/2
 
7
นางสาวภัทรธิดา วิกาล
5/2
 
8
นางสาวธีรัตน์ดา มีศรี
5/2
 
9
นางสาวจิดาภา วัฒนพฤกษ์
5/6
 
10
นางสาวธนพร ถิ่นขนอน
5/6
 
11
นางสาวธฤตกมล กาลดิษฐ
5/6
 
12
นางสาวธฤตสวรรณ กาลดิษฐ
5/6
 
13
นางสาวณิชารีย์ จันทร์เเจ่มใส
5/7
 
14
นางสาวภัณฑิรา จันทร์เรือง
5/7
 
15
นางสาวกมลวัลย์ จันทร
5/7
 
16
นางสาวกมลวรรณ จันนาคิน
5/8
 
17
นางสาวชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
5/8
 
18
นางสาวสรณ์สิริ ศรีเนียม
5/9
 
19
นางสาวสุวภัทร ไชยชำนิ
5/9
 
20
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
6/9
 
21
นายกฤตกร จิตต์กำแหง
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี