รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟิสิกส์พาเพลิน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางปราณี บุญศรี
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32329
นายธนชิต จุ้ยสุข
5/3
 
2
32412
นายณภัทร ชัยวัฒน์
5/3
 
3
34343
นายภูมิรัตน์ ทองเสมียน
5/6
 
4
33211
นางสาวปิยะวรรณ รัตนมาศกุล
6/2
 
5
31433
นายอมรเทพ กลันธรรม
6/6
 
6
31602
นายณัชพล ประเสริฐสิริพงศ์
6/6
 
7
33830
นายนันทณัฐฐ์ จอสูงเนิน
6/10
 
8
33845
นายคชินทร์ พรหมเมือง
6/11
 
9
31798
นายปัณณธร ผิรังคะเปาระ
6/12
 
10
33855
นายกฤติภูมิ ผิวเหมาะ
6/12
 
11
33856
นายกษิเดช ปานสังข์
6/12
 
12
33859
นายธนวัฒน์ มากสิน
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี