รายชื่อสมาชิกชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน (สมัครที่ คุณครูมนตรี)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายมนตรี แก้วโสภาค
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34329
นางสาวเนรมิต ตั้งประสิทธิ์
4/4
 
2
34332
นางสาววาทิณี พาลเสือ
4/4
 
3
31404
นางสาวหทัยรัตน์ เชาวฤทธิ์
5/3
 
4
31549
นางสาวสันตฤทัย รัตนโชติคุณ
5/3
 
5
31396
นางสาวชาลิสา พลสิงห์
5/5
 
6
31667
นางสาวรัตนสิริ ลิ้มใจเพชร
5/5
 
7
33778
นางสาวศิรินญา ตีกาสม
5/5
 
8
33780
นางสาวอลิศา มีสุวรรณ์
5/5
 
9
31398
นางสาวณัฐณิชา สุสามัคคี
5/6
 
10
31416
นางสาวสุภารัตน์ โอชะสุนทร
5/6
 
11
31417
นางสาวอรสินี วรสิงห์
5/6
 
12
31542
นางสาวปิยภรณ์ หงษ์ทอง
5/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี