รายชื่อสมาชิกชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน (สมัครที่ คุณครูมนตรี)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายมนตรี แก้วโสภาค
นางสาวปิตินันท์ น้อมเกตุ
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33046
นางสาวชลธิชา พืชผล
4/1
 
2
33054
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
4/1
 
3
33056
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
4/1
 
4
35028
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุข
4/1
 
5
32836
นายธนทัต หนูยศ
4/3
 
6
32846
นายเมธัส จำปาบุญ
4/5
 
7
32713
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
4/8
 
8
32859
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
4/8
 
9
32866
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
4/8
 
10
33049
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
4/8
 
11
34954
นางสาวอรษา เพชรไฝ
4/8
 
12
33828
นางสาวหัสศจี มาลัย
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี