รายชื่อสมาชิกชุมนุมฟุต ฟิต ฟอ ไฟ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวสุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล
จำนวน 19 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายวชิรวิทย์ ศกุนะสิงห์
1/1
 
2
เด็กหญิงชนกพร ทองกลับ
1/1
 
3
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผล
1/2
 
4
เด็กหญิงสุภานัน มานะการ
1/3
 
5
เด็กชายณัฐพนธ์ สนธิจิต
2/3
 
6
เด็กชายทินภัทร คงจินดา
2/3
 
7
เด็กชายธัญเทพ บุญมีชัย
2/3
 
8
เด็กชายภูวนัส อ้นเขาวงศ์
2/3
 
9
เด็กชายขัตติยะ บุญคง
2/5
 
10
เด็กชายธนกร บุญนายก
2/5
 
11
เด็กชายธนากร ลีฬหคุณากร
2/5
 
12
เด็กชายนฤชาบดี แก้วอำไพ
2/5
 
13
เด็กชายภูมิพัฒน์ แซ่ตัน
2/5
 
14
เด็กชายภูวดล เดชะพันธ์
2/5
 
15
เด็กชายวรกันต์ เข็มทอง
2/5
 
16
เด็กชายอิทธิกร ศรัทธาสุข
2/5
 
17
เด็กชายรวิสุต รอดทอง
2/10
 
18
เด็กชายอมรเทพ ศรีสมโภชน์
3/6
 
19
เด็กชายชวัลวิทย์ หนูจันทร์
3/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี