รายชื่อสมาชิกชุมนุม โลกกว้างแนวทางอาชีพ
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางภัทริน รอดเจริญ
นางเพ็ญประไพ จอง

จำนวนทั้งหมด 32 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33274
เด็กหญิงเรณุกา ช่วยชนะ
2/7
 
2
33531
เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองนวล
2/7
 
3
33532
เด็กหญิงเขมิสรา มณีกาญจน์
2/7
 
4
33543
เด็กหญิงนิจวิภา พรหมศักดิ์
2/7
 
5
33548
เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแหลม
2/7
 
6
33549
เด็กหญิงพิชามญชุ์ รอดเกิด
2/7
 
7
33550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วมา
2/7
 
8
33551
เด็กหญิงพีรดา อินทร์แก้ว
2/7
 
9
33552
เด็กหญิงมรีสวี รจนา
2/7
 
10
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
2/8
 
11
33578
เด็กหญิงปภาวรินท์ ถาพร
2/8
 
12
33579
เด็กหญิงปริสา นนทศักดิ์
2/8
 
13
33580
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ใจทัศน์
2/8
 
14
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
2/8
 
15
33590
เด็กหญิงศศิธร กิจสนอง
2/8
 
16
33591
เด็กหญิงศศิประภา ศรีฟ้า
2/8
 
17
32768
เด็กหญิงจิตราภา ชนะพล
3/7
 
18
32773
เด็กหญิงณัฐธิดา สุริยะ
3/7
 
19
32775
เด็กหญิงธันยมัย ขนอม
3/7
 
20
32776
เด็กหญิงเพียงกมล ไชยพรม
3/7
 
21
32777
เด็กหญิงปัญฑิตา บุญชู
3/7
 
22
32166
นางสาวปกิตตา ชูประเสริฐ
4/3
 
23
32153
นางสาวณัฐนิดา เย็นแจ่ม
4/4
 
24
32152
นางสาวฐานิดา ไกรชู
4/5
 
25
32173
นางสาวอริสรา ปัญญาทิพย์
4/5
 
26
32149
นางสาวชนิกานต์ ยุติธรรม
4/6
 
27
32156
นางสาวธวัลรัตน์ โต๊ะแอ
4/6
 
28
32172
นางสาวอรลิน สกุลวานิชย์
4/6
 
29
34348
นางสาวธัญชนก ชูพยันต์
4/6
 
30
31411
นางสาวรัมภาสิริ คชนาม
5/3
 
31
31450
นางสาวนฤมล ธาวุฒิสกุล
5/3
 
32
33751
นางสาวศศิพร นาคพันธ์
5/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี