รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์จีน
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
จำนวน 33 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32090
นายธราดล เสือแก้ว
4/1
 
2
32093
นายภควัฒน์ ฉิมบุตร
4/1
 
3
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
4/1
 
4
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
4/1
 
5
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
4/1
 
6
33215
นายธนวัฒน์ ตุ้มทอง
4/1
 
7
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
4/1
 
8
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
4/1
 
9
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
4/1
 
10
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
4/1
 
11
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
4/1
 
12
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
4/1
 
13
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
4/1
 
14
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
4/1
 
15
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
4/1
 
16
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
4/1
 
17
32201
นางสาวเจวิกา ทองนวล
4/1
 
18
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
4/1
 
19
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
4/1
 
20
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
4/1
 
21
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
4/1
 
22
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
4/1
 
23
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
4/1
 
24
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
4/1
 
25
32265
นางสาวอัญญ์วรา ใจรังษี
4/1
 
26
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
4/1
 
27
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
4/1
 
28
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
4/1
 
29
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
4/1
 
30
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
4/1
 
31
34293
นางสาวธัญรดา เขียวแดง
4/1
 
32
34295
นางสาววรินธร เนตรกระจ่าง
4/1
 
33
34435
นางสาวณัฐณิชา แซ่ภู
4/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี