รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์จีน
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวหทัยทิพย์ มุขโรจน์
จำนวน 24 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
35026
นายธนะพล ลี
4/1
 
2
32857
นางสาวเกศกนก สมรูป
4/1
 
3
35033
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
4/1
 
4
35036
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
4/1
 
5
35037
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
4/1
 
6
35040
นางสาวลักษมี รสภี
4/1
 
7
32090
นายธราดล เสือแก้ว
5/1
 
8
32096
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญจารุ
5/1
 
9
32104
นางสาวกัญญาณัฐ เกลี้ยงคลิ้ง
5/1
 
10
32106
นางสาวณัฐกฤตา ยู่ไล้
5/1
 
11
32112
นางสาวพรณัฏฐา สิงหภาณุพงศ์
5/1
 
12
32116
นางสาวมทนาลัย เจียวก๊ก
5/1
 
13
32123
นางสาวอภิชญา จิระรัตน์
5/1
 
14
32161
นางสาวปวิตรา ด่านภู่วงศ์
5/1
 
15
32165
นางสาวภัทรนิษฐ์ สมคิด
5/1
 
16
32497
นางสาวเปมิกา คชสิทธ์
5/1
 
17
31403
นางสาวนฤภัทร พลเพชร
6/11
 
18
31761
นางสาวกนกรัตน์ ปราบปราม
6/11
 
19
31391
นางสาวกัญญาณัฐ สุราษฎร์
6/12
 
20
31447
นางสาวธนศรณ์ ชูขันธ์
6/12
 
21
31497
นางสาวพรสินี คงไสยา
6/12
 
22
31811
นางสาวชนัญชิดา สร้อยสนธิ์
6/12
 
23
31813
นางสาวเทวิกา แกล้วกล้า
6/12
 
24
31826
นางสาวแอมแปร์ เรือนสูง
6/12
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี