รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาษาจีนสร้างสรรค์ ม.5/2 (สมัครที่คุณครูฐิติรัตน์)
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
จำนวน 28 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31651
นายปัณณทัต วิทยาพร
5/2
 
2
31683
นายภูวิศ ชูสิทธิ์
5/2
 
3
33732
นายไพศาล พลโยธา
5/2
 
4
33733
นายอาทิตย์ แป้นดำเนิน
5/2
 
5
31453
นางสาวปัทมวรรณ ธนเกียรติวงศ์
5/2
 
6
31498
นางสาวพัณวัสษา วงศ์เจริญ
5/2
 
7
31551
นางสาวองค์ชนิตา แช่มช้อย
5/2
 
8
31573
นางสาวกมลวรรณ ชำนาญสิทธิ์
5/2
 
9
31619
นางสาวจิดาภา เขตอนันต์
5/2
 
10
31630
นางสาวปุญญรักษ์ รัตนาลังการ
5/2
 
11
31663
นางสาวพาณิภัค ชื่นลดารมย์
5/2
 
12
31665
นางสาวภัททิยา โชคราช
5/2
 
13
31671
นางสาวโสภิดา ช่วยรอด
5/2
 
14
31672
นางสาวอภิชญา หัวนะราษฎร์
5/2
 
15
31674
นางสาวอันดามัน เที่ยงน่วม
5/2
 
16
31688
นางสาวชนิกานต์ โรจนชีวะ
5/2
 
17
31692
นางสาวปณิตา ทองศรี
5/2
 
18
31697
นางสาวภัทรวดี ปานหงษ์
5/2
 
19
31725
นางสาวจิดาภา ศรีรักษา
5/2
 
20
33734
นางสาวกชกร นิยกิจ
5/2
 
21
33735
นางสาวกัญญาพัทร พิกุลกลิ่น
5/2
 
22
33736
นางสาวณัฐวรรณ ชีช้าง
5/2
 
23
33737
นางสาวธนนันท์ เขียวสลับ
5/2
 
24
33738
นางสาวธิดารัตน์ สังข์เทพ
5/2
 
25
33739
นางสาวธิดารัตน์ ชูจิตร
5/2
 
26
33740
นางสาวปวีณนุช อุไรโรจน์
5/2
 
27
33742
นางสาวพิชชาพร ศรีจันทร์
5/2
 
28
33743
นางสาวลักษิณา ศิขินารัมย์
5/2
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี