รายชื่อสมาชิกชุมนุมภาษาจีนสร้างสรรค์ ม.5/2 (สมัครที่คุณครูฐิติรัตน์)
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางฐิติรัตน์ มนต์สวัสดิ์ชัย
จำนวน 21 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31991
นายกีรติ ศรีภิรมย์
5/2
 
2
31998
นายปุณณัตถ์ หนุนภักดี
5/2
 
3
32115
นางสาวมณิสรา ภูผารส
5/2
 
4
32122
นางสาวโสชญา สลวย
5/2
 
5
32124
นางสาวอภิชญา ช่วยชูจิต
5/2
 
6
32279
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
5/2
 
7
32280
นางสาวจิณณพัต ทิพย์รักษ์
5/2
 
8
32281
นางสาวชนิกานต์ ด้วงโยธา
5/2
 
9
32283
นางสาวณัฐรินีย์ อ่อนเนียม
5/2
 
10
32284
นางสาวธนัชพร วิทยาการ
5/2
 
11
32294
นางสาวสิตานัน กุลมาตย์
5/2
 
12
32313
นางสาวชนัญชิตา ก่อวนิช
5/2
 
13
32314
นางสาวฐายิกา ศุภมงคลนุกุล
5/2
 
14
32323
นางสาวภคพร จุลจันทร์
5/2
 
15
32436
นางสาวนนทวรรณ เพชรนุ้ย
5/2
 
16
34298
นางสาวกรกนก แก้วหอด
5/2
 
17
34300
นางสาวณัฐกานต์ บุญเลิศ
5/2
 
18
34301
นางสาวธัญลักษณ์ น่วมนวล
5/2
 
19
34302
นางสาวมนสิชา วงศ์สวัสดิ์
5/2
 
20
34303
นางสาวสราลี สุขผล
5/2
 
21
34305
นางสาวอารียา กองมณี
5/2
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี