รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 4 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
4/3
 
2
34331
นางสาววรรณวิภา ลอยบาง
4/4
 
3
33747
นายธเนศวร กุลศิริ
5/3
 
4
33182
นางสาวเนตรนภา เนียมน้อย
6/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี