รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 17 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นางสาวกฤตยา รอดกำเนิด
4/2
 
2
นางสาววิชญาดา ศรีชัยญา
4/2
 
3
นางสาวเปี่ยมสุข ชินนะบดี
4/5
 
4
นางสาวฟ้าใส วิศาลพงษ์
4/6
 
5
นางสาวฐปนัท รุ่นประเเสง
4/10
 
6
นางสาวประภาพรรณ รัศมี
4/12
 
7
นางสาวพิชยา ศุภมงคลนุกูล
5/1
 
8
นางสาวพรณุกรานต์ แซ่อ๋อง
5/1
 
9
นางสาวณัฐรดี บุญญาธิการ
5/3
 
10
นายอภินทร์พนธ์ สิงห์ปลอด
5/10
 
11
นางสาวสุธาทิพย์ บุญสุวรรณ์
6/1
 
12
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
6/3
 
13
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
6/6
 
14
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
6/6
 
15
นายกิตติพงศ์ รักช้าง
6/13
 
16
นายวิทวัส โตขาว
6/13
 
17
นางสาวมัณฑนา ทวีแก้ว
6/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี