รายชื่อสมาชิกชุมนุมอักษรเบรลล์ โดย นางวรฤทัย นุริตมนต์
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 3 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
35009
นางสาวฐิติพร ถึงพร้อม
4/3
 
2
34311
นายสิทธิเดช ยวงสุวรรณ
5/3
 
3
33747
นายธเนศวร กุลศิริ
6/3
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี