รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายมานะ พัดเคี่ยม
จำนวน 86 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31514
นายธวัชชัย จันทร์เล็ก
5/1
 
2
31519
นายภูริทัต พรหมนวล
5/1
 
3
31566
นายพีรภัทร์ เจริญลาภ
5/1
 
4
31562
นายปวินท์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์
5/2
 
5
31571
นายเศรษฐภูมิ เดชสถิตย์
5/2
 
6
31646
นายณัฎฐกิตติ์ อินทอักษร
5/2
 
7
31647
นายณัฐนนท์ ขาวนวล
5/2
 
8
31653
นายอติเทพ ติรประภา
5/2
 
9
31677
นายชนาธิป ใบแก้ว
5/2
 
10
31468
นายณัฐภัทร วัชราภรณ์
5/3
 
11
31512
นายวรภัทร แซ่โง้ว
5/3
 
12
31522
นายวรากร คงรักษา
5/3
 
13
31555
นายณัชพล เนตรศิริสวรรค์
5/3
 
14
31559
นายธนายุต ยอดประเสริฐ
5/3
 
15
31563
นายพงศ์พิภพ สุนทรวร
5/3
 
16
31599
นายโกมารัตน์ กาแก้ว
5/3
 
17
31603
นายธนพล นพคุณสิริ
5/3
 
18
31609
นายปิยทัศน์ รอดเพชร
5/3
 
19
32604
นายธนกฤต จรีวรรณเพชร
5/3
 
20
33745
นายณพวิทย์ สุนทรพิทักษ์กุล
5/3
 
21
31380
นายธีรภัทร ศรีคิรินทร์
5/4
 
22
31471
นายธนภัทร แสงสุวรรณ
5/4
 
23
31474
นายภูริ รุจิวิวัฒนกุล
5/4
 
24
31475
นายภูริภัทร เหลืองอรุณ
5/4
 
25
31478
นายรัฐนันท์ พูลนวล
5/4
 
26
31508
นายกฤตภาส ใจหาญ
5/4
 
27
31517
นายพีระกร ทวีทอง
5/4
 
28
31616
นายอริยพงษ์ พึ่งวุฒิ
5/4
 
29
31645
นายชิษนุพงศ์ พรหมวิเชียร
5/4
 
30
31747
นายกฤษฎา พาลเสือ
5/4
 
31
33716
นายจิรพัฒน์ นิลเวช
5/4
 
32
33754
นายชานน สุวัธนเมธากุล
5/4
 
33
31556
นายณัฐภูมิ ชูกลิ่น
5/5
 
34
31604
นายธนภัทร ยี่หวา
5/5
 
35
31642
นายภาคภูมิ รัตโน
5/5
 
36
33765
นายบูรพัทธ์ เข็มขาว
5/5
 
37
33767
นายศิวกร กาญจนประทุม
5/5
 
38
33770
นายอภิสิทธิ์ อุ่นอก
5/5
 
39
31379
นายธีร์ธวัช พรหมเกตุ
5/6
 
40
31382
นายพุฒิพงศ์ แสงวิเศษ
5/6
 
41
31419
นายชัยธวัช สีแดง
5/6
 
42
31467
นายณัฏฐสิทธิ์ รุยันต์
5/6
 
43
31482
นายศุภวิชญ์ มณีฉาย
5/6
 
44
31483
นายสุริยศักดิ์ เพ็ญศรี
5/6
 
45
31615
นายสุวิจักขณ์ สังข์ทอง
5/6
 
46
33782
นายณัฐภัทร ทองหวาน
5/6
 
47
31418
นายชัยชาญ อักษรคง
5/7
 
48
31432
นายสันติภาพ นวลมูสิก
5/7
 
49
31466
นายณภทร เทพนวล
5/7
 
50
31469
นายณัฐภัทร ศรีหมุดกุล
5/7
 
51
31477
นายรัชชานนท์ ลักขณาพันธ์
5/7
 
52
31712
นายธีระเดช ปานคล้าย
5/7
 
53
31717
นายศิรวิทย์ แก้วสวี
5/7
 
54
33786
นายปัณณธร บุตรสามบ่อ
5/7
 
55
31388
นายสุพลัง ชื่นชม
5/8
 
56
31427
นายภูมินทร์ บุญแทน
5/8
 
57
31707
นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
5/8
 
58
31718
นายสนธยา ไกรวงศ์
5/8
 
59
31753
นายปัณฑณัท เม่นงาม
5/8
 
60
33800
นายธนพล เศวตศิลป
5/8
 
61
33807
นางสาวปฐมาวดี รุ่งแดง
5/8
 
62
31598
นายก่อศักดิ์ จันทรตรีรัตน์
5/9
 
63
33812
นายกันตภณ ศิลป์สวัสดิ์
5/9
 
64
33813
นายปรมินทร์ สมบูรณ์
5/9
 
65
33816
นายศุภณัฐ กองคำ
5/9
 
66
31553
นายกวินภพ แพงคำ
5/11
 
67
31649
นายธนบดี เมธากิตตินันต์
5/11
 
68
31756
นายวรรธนัย แพวิเศษ
5/11
 
69
31760
นายอัครพล เพ็ญจันทร์
5/11
 
70
31789
นายคุณากร ด่านธีรวนิชย์
5/11
 
71
31796
นายปกรณ์ ลิ่มพรางกูล
5/11
 
72
33846
นายธนพนธ์ ช่วยยิ้ม
5/11
 
73
33847
นายธนานนท์ จามพัฒน์
5/11
 
74
33848
นายนราธร วิเชียรธร
5/11
 
75
31375
นายจิรภัทร สุมงคล
5/12
 
76
31423
นายธนธรณ์ จิตต์เส้ง
5/12
 
77
31752
นายธีรภัทร วาริชกิจกุล
5/12
 
78
31791
นายธนกร ธนพิพัฒนศิริ
5/12
 
79
31797
นายปรวรรษ สมอินทร์
5/12
 
80
33858
นายณัฐพล วิรุฬมาศ
5/12
 
81
33860
นายภูมิวัชร์ หนูคงนุ้ย
5/12
 
82
31421
นายณัฐวัฒน์ การพร้อม
5/13
 
83
31719
นายสัณห์พงศ์ เอี่ยนเหล็ง
5/13
 
84
31800
นายลภัส สถิตเสถียร
5/13
 
85
33865
นายกิตติคุณ พันธุ์ทอง
5/13
 
86
33867
นายวัชรุตม์ เพชรรัตน์
5/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี