รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายมานะ พัดเคี่ยม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
จำนวน 88 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
นายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
5/1
 
2
นายปวี เปียประจำชน
5/1
 
3
นายเพชรแท้ มณีรัตน์
5/1
 
4
นายเจษฎา ลือหล้า
5/1
 
5
นายศิริศักดิ์ สุกดำ
5/2
 
6
นายศุภกร วิสมิตะนันท์
5/2
 
7
นายพีรณัฐ สื่อมโนธรรม
5/2
 
8
นางสาวนันทิชา พุ่มขจร
5/2
 
9
นายสุริยพงค์ บุญชู
5/3
 
10
นายธนพงศ์ เมืองดี
5/3
 
11
นายจักรพล จุ้ยรอด
5/3
 
12
นายณัชพล บุญชรัตน์
5/3
 
13
นายภูมิพัฒน์ เพชรเรียง
5/3
 
14
นายธีรภัทร ทองเนื้อสุข
5/3
 
15
นายเวชพิสิฐ บุญชู
5/3
 
16
นายฐาน แก้วหีต
5/3
 
17
นายธเนศพล สุขปาน
5/3
 
18
นายปฏิภาณ วาณิชย์เจริญ
5/3
 
19
นายภูธกานต์ ฤทธิ์หนู
5/3
 
20
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
5/3
 
21
นางสาวปริยฉัตร นาคประดิษฐ์
5/3
 
22
นายชยพล จินดา
5/4
 
23
นายพันธวัช ลำใย
5/4
 
24
นายพีรพล ปานดี
5/4
 
25
นายพิบูลย์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ถาวร
5/4
 
26
นายจิรายุทธ เเพ่งยัง
5/4
 
27
นายธิติวุฒิ ทรรศนกุลพันธ์
5/4
 
28
นายอภิรักษ์ ชูราศรี
5/4
 
29
นายคฤพล เทียบคุณ
5/5
 
30
นายธนกฤต อินทรเทพ
5/5
 
31
นายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
5/5
 
32
นายภูริณัฐ พรหมสถิตย์
5/5
 
33
นายนฤเบศถ์ สงพรหม
5/5
 
34
นายนิติภูมิ ศักดา
5/5
 
35
นายธนพ จิยางกูร
5/5
 
36
นายอนพัทย์ สุวรรณรักษ์
5/5
 
37
นางสาวสุนิตา ชูทอง
5/5
 
38
นายพัสกร แพสุวรรณ
5/6
 
39
นายภัคพล เผือกเดช
5/6
 
40
นายอรรถวุฒิ บัวทอง
5/6
 
41
นายชาญวาทิกฐ์ ชูส่งแสง
5/6
 
42
นายณัฐกิตติ์ ศรีบุรินทร์
5/6
 
43
นายธนโชติ เงยยถิระกุล
5/6
 
44
นายอภิชาติ นามนวล
5/6
 
45
นายปุญญพัฒน์ ยองใย
5/6
 
46
นายวชิรวิทย์ อุ่นอก
5/6
 
47
นายสรวุฒิ สุขช่วย
5/6
 
48
นางสาวเด่นนภา พัฒน์แช่ม
5/6
 
49
นายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์
5/7
 
50
นายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม
5/7
 
51
นายปณธร คงจร
5/7
 
52
นายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
5/7
 
53
นายคชา รัตยบุษยาพร
5/7
 
54
นายระพีภัทร์ ศรีคิรินทร์
5/7
 
55
นายชริน บัวพา
5/8
 
56
นายพลภัทร พลจร
5/8
 
57
นายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
5/8
 
58
นายธนาธร บรรณสิทธิ์
5/8
 
59
นายรวินันท์ สุวิสุทธิ์
5/8
 
60
นายพชรพล เกตุแก้ว
5/8
 
61
นายอภิชน ณ นคร
5/8
 
62
นายมังกร พึ่งชาติ
5/9
 
63
นายธนัตกุล สุทธิรักษ์
5/9
 
64
นายรัฐนันท์ ไกรนุกูล
5/9
 
65
นายธีรพัฒน์ ทองประดู่
5/10
 
66
นายสิริ พัฒนกูล
5/10
 
67
นายธารทอง ก่อสุวรรณานนท์
5/10
 
68
นายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
5/10
 
69
นายกษิดิศ คงประพันธ์
5/10
 
70
นายปัญญธ์กิตติ์ ศรีเเก้ว
5/10
 
71
นายปฏิพล กองมณี
5/10
 
72
นายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
5/11
 
73
นายธนกร ประเสริฐมรรค
5/11
 
74
นายธนภักดิ์ ชวะพงษ์
5/11
 
75
นายอภิสรณ์ ชูนวลศรี
5/11
 
76
นายไชยวัฒน์ เดชารัตน์
5/11
 
77
นายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
5/11
 
78
นายภูริพัฒน์ ธรรมวัชราภรณ์
5/11
 
79
นายวรเมธ เทพณรงค์
5/11
 
80
นายกฤติศักดิ์ สุขพร
5/12
 
81
นายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
5/12
 
82
นายณัฐชนน อ่วมสกุล
5/12
 
83
นายนฤภัทร สุขเจริญ
5/12
 
84
นายรัฐนันท์ เเพน้อย
5/12
 
85
นายณพล ประพันธ์
5/12
 
86
นายศุภพล จันทร์ใหม่
5/12
 
87
นายพงศพัศ เกตุสุวรรณ
6/4
 
88
นายเมธัส จำปาบุญ
6/5
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี