รายชื่อสมาชิกชุมนุมนศท. ปี 2
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายมานะ พัดเคี่ยม
จำนวน 86 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32141
นายภูริณัฐ เรืองเพชร
4/4
 
2
32178
นายชาญณรงค์ สุขสกุล
5/1
 
3
33212
นายกฤติน พิชัย
5/1
 
4
34288
นายนิธิพัชร แสงขำ
5/1
 
5
34289
นายภูวรปรัชญ์ คงเปี่ยม
5/1
 
6
32137
นายดุลยวัต ศรีสุข
5/2
 
7
32139
นายนันทพงศ์ จิตรเที่ยง
5/2
 
8
32235
นายเมธาพันธ์ ปรีชา
5/2
 
9
32273
นายพุฒิพงศ์ ทรรศนกุลพันธ์
5/2
 
10
32274
นายภัทรธร กมลภิวงศ์
5/2
 
11
32306
นายพิจักษณ์ พรหมทิพย์
5/2
 
12
32334
นายพีรวัส พิสิฐไพบูลย์
5/2
 
13
34296
นายอุกกฤษฏ์ ลือชัย
5/2
 
14
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
5/2
 
15
32005
นายสิทธิโชค ธรรมนาวาศ
5/3
 
16
32129
นายกฤติเดช คชานุรักษ์
5/3
 
17
32130
นายจีระชัย เพชรชัย
5/3
 
18
32175
นายจิรเมธ เทือใหม่
5/3
 
19
32183
นายธนชัย ทองเฝือ
5/3
 
20
32197
นายวริทธิ์ ยะกะกุล
5/3
 
21
32228
นายธนธัช คงสีปาน
5/3
 
22
32232
นายนิธิวัฒน์ ชูแก้ว
5/3
 
23
32240
นายสิงหา กางโหลน
5/3
 
24
32375
นายชินภัทร์ จันทร์มณี
5/3
 
25
34307
นายกฤษฏิภพ จันทร์ชีระ
5/3
 
26
34308
นายกิตติ์ ชาญเชี่ยว
5/3
 
27
34309
นายพิจิก วิเศษศักดิ์
5/3
 
28
34310
นายภูมิพัฒน์ ภูมิประสิทธิ์
5/3
 
29
32126
นางสาวอรุชา สุขสวัสดิ์
5/3
 
30
34313
นางสาวพัชญาพร สมแสง
5/3
 
31
31992
นายจิรภัทร สุขศิริ
5/4
 
32
32006
นายอนลัส นวลจริง
5/4
 
33
32039
นายชาคริต ธิราชเกื้อกูล
5/4
 
34
32040
นายณรัช ชื่นมนัส
5/4
 
35
32041
นายดรัณภพ สมุทรเก่า
5/4
 
36
32042
นายธนกฤต ศรีสุวรรณ
5/4
 
37
32044
นายธนากิจ หวังศรีประเสริฐ
5/4
 
38
32131
นายเจษฎา พุทธชัย
5/4
 
39
32145
นายศาสตร์ สังขนฤบดี
5/4
 
40
32179
นายเชษฐา ทองจีน
5/4
 
41
32229
นายธัชนนท์ ขุนไชยรักษ์
5/4
 
42
32239
นายสิรภพ ฉิมยินดี
5/4
 
43
32269
นายธรรมชาติ อุดมทองสกุล
5/4
 
44
34324
นายพลภัทร พนังแก้ว
5/4
 
45
34325
นายวาทณัฐ ไสยรินทร์
5/4
 
46
31996
นายธรณินทร์ ช่วยสงค์
5/5
 
47
32043
นายธนชัย เพ็งสกุล
5/5
 
48
32085
นายณัฐสรณ์ ไพรัชขันธ์วงศ์
5/5
 
49
32088
นายทศพร กรายแก้ว
5/5
 
50
32136
นายณรรฐพล เชื้อเอี่ยม
5/5
 
51
32222
นายกิตติภพ สุวรรณจันทร์
5/5
 
52
32224
นายชินดนัย พงษ์แก้ว
5/5
 
53
32423
นายอุดมศักดิ์ แก้วประเทศ
5/5
 
54
34334
นายณัฐวุฒิ โปยิ้ม
5/5
 
55
32003
นายศุภกร ศรประสิทธิ์
5/6
 
56
32134
นายเชาวเรศ ภาษิตร์
5/6
 
57
32184
นายธิติวุฒิ พรหมนุช
5/6
 
58
32230
นายธิชานนท์ ขันโธ
5/6
 
59
32277
นายสุวภัทร แสงสุวรรณ
5/6
 
60
32275
นายวสุรัตน์ สมหมาย
5/6
 
61
33214
นายธัญเทพ โกมลเปริน
5/6
 
62
34342
นายพิชญ สวัสดี
5/6
 
63
32063
นางสาวธัญชนก เนตรน้อย
5/6
 
64
32143
นายวชิรวิชญ์ เหาตะวานิช
5/7
 
65
32268
นายณัฏฐากร บัวพา
5/7
 
66
32271
นายพงษ์พัฒน์ เพ็งสวัสดิ์
5/7
 
67
34351
นายสุวพิชญ์ บัวแก้ว
5/7
 
68
32167
นางสาววริษฐา สมใจ
5/7
 
69
32325
นางสาวสุชาดา แซ่บ่าง
5/7
 
70
32048
นายพงศ์ธร มารอด
5/8
 
71
32053
นายศรายุทธ ป้านนาค
5/8
 
72
32174
นายคทาวุฒิ สมรูป
5/8
 
73
32270
นายพงศ์ณภัทร คงบุญมี
5/8
 
74
32379
นายณัฐยศ เสี่ยงฉิน
5/8
 
75
34357
นายณภัทร ชิตวาห์
5/8
 
76
34362
นายณัฐวัฒน์ เขตอนันต์
5/8
 
77
34363
นายธนกร ศักดิ์ดาวรรณ์
5/8
 
78
34364
นายนราวิชญ์ วิชัย
5/8
 
79
32045
นายธีรภัทร ดิษเจริญ
5/9
 
80
32299
นายธนรัชต์ ศรศรีแก้ว
5/9
 
81
32300
นายธารณ ธิติพูล
5/9
 
82
32305
นายพงศ์ภีระ ไกรสิทธิ์
5/9
 
83
32411
นายณภัทร คงชาตรี
5/9
 
84
34373
นายชนกันต์ ชูคง
5/9
 
85
34377
นายเหนือ สันติวานิชกุล
5/9
 
86
32296
นายชนัต มณีชัย
5/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี