รายชื่อสมาชิกชุมนุม สูตรคณิต
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายวรวัต หนีละ

จำนวนทั้งหมด 25 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
31386
นายพิชญะ กรรมารางกูล
5/13
 
2
31716
นายวัฒนชัย ชาสุวรรณ
5/13
 
3
31749
นายชินกฤต แสงจันทร์
5/13
 
4
31751
นายธนธรณ์ ช่วยศรีสวัสดิ์
5/13
 
5
31790
นายจิรายุ สุวรรณอำภา
5/13
 
6
31792
นายธนธรณ์ ทองขวิด
5/13
 
7
31794
นายโธมัส ปภาวิน พีเพ่นฮาเก้น
5/13
 
8
33866
นายชญานนท์ อักษรทิพย์
5/13
 
9
31745
นางสาวอภิสรา สังหอ
5/13
 
10
31774
นางสาวนันท์นภัส บุญแทน
5/13
 
11
31803
นางสาวกนกวรรณ แช่มไล่
5/13
 
12
31804
นางสาวกันต์ฤทัย อยู่พัฒน์
5/13
 
13
31805
นางสาวเกศกนก ปรีชา
5/13
 
14
31806
นางสาวคณิศร พรหมภักดี
5/13
 
15
31809
นางสาวจิดาภา ศรียาภัย
5/13
 
16
31810
นางสาวจุฑามาศ กล้ามาก
5/13
 
17
31812
นางสาวทิชา สุวีรานุวัฒน์
5/13
 
18
31814
นางสาวธวัลรัตน์ เพชรชำนาญ
5/13
 
19
31815
นางสาวบุษกร ภู่เจริญโภคา
5/13
 
20
31816
นางสาวปวีณ์ธิดา สัชญูกร
5/13
 
21
31822
นางสาวศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ
5/13
 
22
33868
นางสาวกันติชา สุขภิมนตรี
5/13
 
23
33869
นางสาวแพรชมพู เย็นท่าเรือ
5/13
 
24
33870
นางสาวปนัสยา อยู่สุข
5/13
 
25
33871
นางสาวอารียา ทองรักษ์
5/13
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี