รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30203
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายสะอารอนิง ดาโอะ
จำนวน 18 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32015
นางสาวชนากานต์ แก้วชลคราม
4/7
 
2
32054
นางสาวกชกร วิเศษวงศ์
4/7
 
3
32076
นางสาววันวิสา หวานทอง
4/7
 
4
32285
นางสาวธนัญญา จันทร์ประดิษฐ์
4/7
 
5
32549
นางสาวณัฏฐธิดา ศรีวิสัย
4/7
 
6
34355
นางสาวธัญณัฏฐ์ แซ่ตั้ง
4/7
 
7
34356
นางสาวปิยะนาถ หนูบำรุง
4/7
 
8
32012
นางสาวกานติมา ทองปลอด
4/11
 
9
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
4/11
 
10
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
4/11
 
11
33835
นายเอกอาทิตย์ เรืองรัศมี
5/8
 
12
33224
นางสาวอัญชิสา นุชมิตร์
5/9
 
13
33832
นายภาณุวิชญ์ มุสิก
5/10
 
14
30853
นางสาวณหฤทัย กิตติวัฒนาวงศ์
5/10
 
15
31507
นางสาวอิศริยา มณีวรรณ
5/10
 
16
31664
นางสาวพิชญา ทองสกุล
5/10
 
17
31695
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ
5/10
 
18
33095
นางสาวจันทร์จิรา พิมลศรี
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี