รายชื่อสมาชิกชุมนุมติวคณิต (ม.ต้น)
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นายกิตติศิลป์ สุขสำราญ
นางสาวธัญวลัย อติชาติ
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมช่วย
1/1
 
2
เด็กหญิงนันท์นภัส ยวงจันทร์
1/1
 
3
เด็กหญิงมันตรินี จันทร์เขียว
1/2
 
4
เด็กหญิงอภิชญา ปิยพงศ์พันธ์
1/2
 
5
เด็กชายพุฒิพงศ์ ธิปัตย์
1/3
 
6
เด็กชายศตวรรษ อินทวงค์
1/3
 
7
เด็กหญิงศิวพร ศิริเรือง
1/4
 
8
เด็กชายยศวิชาญ แช่ม
1/6
 
9
เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิริกุสโลปกรณ์
1/6
 
10
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อินทานุกูล
1/8
 
11
เด็กหญิงเมพิชชา ชื่นฤกษ์
1/8
 
12
เด็กชายกิตติณัฎฐ์ ศักดา
1/12
 
13
เด็กหญิงกัญญลินทร์ ดำนิล
1/12
 
14
เด็กหญิงธันชนก ปานแดง
2/1
 
15
เด็กหญิงกัลย์เสฏฐี เพชรทอง
2/4
 
16
เด็กหญิงธวัลพร โฉมทอง
2/4
 
17
เด็กหญิงมนฑิกานต์ วงศ์คำพันธ์
2/4
 
18
เด็กหญิงศรุตา เจริญลาภ
2/4
 
19
เด็กหญิงณภัทร ณ พัทลุง
3/1
 
20
เด็กหญิงบุษบงกช หอยเพชร
3/1
 
21
เด็กชายเสฏฐนันท์ ลิขิตวิทยาไกร
3/11
 
22
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันสีนาถ
3/11
 
23
เด็กหญิงเนตรนภา รักเรือง
3/11
 
24
เด็กหญิงสุจิรา ชูเชิด
3/11
 
25
เด็กหญิงอัจจิมา เพชร
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี