รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ท 23101
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางภัทรพร ช่วยชนะ
จำนวน 35 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32686
นายกรวิชญ์ ยงกำลัง
3/9
 
2
32687
นายกฤษกร รัตนชัย
3/9
 
3
32688
นายชนะชัย คินธร
3/9
 
4
32689
นายชนาธิป โชติสิงห์
3/9
 
5
32690
นายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
3/9
 
6
32691
นายธนพล อินทรวารี
3/9
 
7
32692
เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
3/9
 
8
32693
นายปุณณัตถ์ นาคทาย
3/9
 
9
32694
นายปุณยธร รัตนรัตน์
3/9
 
10
32695
นายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
3/9
 
11
32696
นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
3/9
 
12
32697
นายพีรณัฐ เกื้อสกุล
3/9
 
13
32698
นายรามเมศ รักเมือง
3/9
 
14
32699
นายวิณัฐพล บำรุง
3/9
 
15
32700
นายศุภกร เดี่ยววานิช
3/9
 
16
32701
นายอกัณห์ เกษเพชร
3/9
 
17
32702
นายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
3/9
 
18
32703
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
3/9
 
19
32704
นางสาวชุตินันท์ คำแก้ว
3/9
 
20
32705
นางสาวญาดา พริกคง
3/9
 
21
32706
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
3/9
 
22
32707
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
3/9
 
23
32708
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
3/9
 
24
32709
นางสาวณิชากร พรหมพงษ์
3/9
 
25
32710
นางสาวธัญรดา สันเมือง
3/9
 
26
32711
นางสาวปฏวีกานต์ ศรีหะรัญ
3/9
 
27
32712
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
3/9
 
28
32713
นางสาวพรทิพา แซ่ลิ้ม
3/9
 
29
32714
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
3/9
 
30
32715
นางสาวศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
3/9
 
31
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
3/9
 
32
32718
นางสาวอมลณัฐ คงสมจิตต์
3/9
 
33
32719
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
3/9
 
34
32720
นางสาวอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
3/9
 
35
32721
นางสาวอาทิตยา ม่วงเทศ
3/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี