รายชื่อสมาชิกชุมนุม ชุมนุมวิชาการ ม.3/9
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางภัทรพร ช่วยชนะ

จำนวนทั้งหมด 35 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32686
เด็กชายกรวิชญ์ ยงกำลัง
3/9
 
2
32687
เด็กชายกฤษกร รัตนชัย
3/9
 
3
32688
เด็กชายชนะชัย คินธร
3/9
 
4
32689
เด็กชายชนาธิป โชติสิงห์
3/9
 
5
32690
เด็กชายฐิติวัตร ไวสินิทธ์ธรรม
3/9
 
6
32691
เด็กชายธนพล อินทรวารี
3/9
 
7
32692
เด็กชายธัญณพ ปรัศว์เมธีกุล
3/9
 
8
32693
เด็กชายปุณณัตถ์ นาคทาย
3/9
 
9
32694
เด็กชายปุณยธร รัตนรัตน์
3/9
 
10
32695
เด็กชายพงษณัฐฐ์ มีสมบัติ
3/9
 
11
32696
เด็กชายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ์
3/9
 
12
32697
เด็กชายพีรณัฐ เกื้อสกุล
3/9
 
13
32698
เด็กชายรามเมศ รักเรือง
3/9
 
14
32699
เด็กชายวิณัฐพล บำรุง
3/9
 
15
32700
เด็กชายศุภกร เดี่ยววานิช
3/9
 
16
32701
เด็กชายอกัณห์ เกษเพชร
3/9
 
17
32702
เด็กชายอภิวัฒน์ ศิลปวิสุทธิ์
3/9
 
18
32703
เด็กหญิงชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
3/9
 
19
32704
เด็กหญิงชุตินันท์ คำแก้ว
3/9
 
20
32705
เด็กหญิงญาดา พริกคง
3/9
 
21
32706
เด็กหญิงณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
3/9
 
22
32707
เด็กหญิงณัฐชยา มีเพียร
3/9
 
23
32708
เด็กหญิงณัฐริกา ขาวชูรักษ์
3/9
 
24
32709
เด็กหญิงณิชากร พรหมพงษ์
3/9
 
25
32710
เด็กหญิงธัญรดา สันเมือง
3/9
 
26
32711
เด็กหญิงปฎวีกานต์ ศรีหะรัญ
3/9
 
27
32712
เด็กหญิงปิยะวรรณ พูลผล
3/9
 
28
32713
เด็กหญิงพรทิพา แซ่ลิ้ม
3/9
 
29
32714
เด็กหญิงวิญาสินี แก้วสุขสี
3/9
 
30
32715
เด็กหญิงศศิธร พริ้งวัฒนาสกุล
3/9
 
31
32717
เด็กหญิงสิรินดา แซ่อึ้ง
3/9
 
32
32718
เด็กหญิงอมลณัฐ คงสมจิตต์
3/9
 
33
32719
เด็กหญิงอรวรา วุฒิจันทร์
3/9
 
34
32720
เด็กหญิงอัญยดา คเชนทองสุวรรณ์
3/9
 
35
32721
เด็กหญิงอาทิตยา ม่วงเทศ
3/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี