รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ท 23101
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางภัทรพร ช่วยชนะ
จำนวน 37 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33242
เด็กชายธนกร ประเสริฐมรรค
3/11
 
2
33245
เด็กชายปุณยวัจน์ รักษาเพชร
3/11
 
3
33666
เด็กชายกฤติน นพคุณ
3/11
 
4
33667
เด็กชายคริสเตียน ภิญโญ ออร์เฟอร์
3/11
 
5
33668
เด็กชายคุณากรณ์ ชัยชำนิ
3/11
 
6
33669
เด็กชายณัฐชนน อ่วมสกุล
3/11
 
7
33670
เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมปริยานนท์
3/11
 
8
33671
เด็กชายณัฐพล ชัยปิตินานนท์
3/11
 
9
33673
เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนะประดิษฐ
3/11
 
10
33674
เด็กชายนฤภัทร สุขเจริญ
3/11
 
11
33675
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยองใย
3/11
 
12
33676
เด็กชายพงศภัค เพชรประเสริฐ
3/11
 
13
33677
เด็กชายพงศภัทร สารพงศ์
3/11
 
14
33678
เด็กชายพันธกานต์ รู้แจ้ง
3/11
 
15
33679
เด็กชายภวัต เพ็งมรดก
3/11
 
16
33680
เด็กชายภาสกร ศรีลาเทพย์
3/11
 
17
33681
เด็กชายรัฐนันท์ แพน้อย
3/11
 
18
33682
เด็กชายสัณหณัฐ สุขมงคล
3/11
 
19
33683
เด็กชายอติวิชญ์ ตันติพิสิทธิ์
3/11
 
20
33684
เด็กหญิงชนนันท์ ค้วนแอ่ม
3/11
 
21
33685
เด็กหญิงชนากานต์ อินทเจียด
3/11
 
22
33686
เด็กหญิงชลิตา เติมไพบูลย์
3/11
 
23
33687
เด็กหญิงฐิติชญา ตลึงจิตร
3/11
 
24
33688
เด็กหญิงณัฐณิชา เชาวนะ
3/11
 
25
33689
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ภิรมย์นก
3/11
 
26
33690
เด็กหญิงธันยมณฑน์ ศิริยงค์
3/11
 
27
33691
เด็กหญิงนภัส มุขเงิน
3/11
 
28
33692
เด็กหญิงนภิสา เฉลิมพิพัฒน์
3/11
 
29
33693
เด็กหญิงนันทัชพร จีระพงศ์
3/11
 
30
33694
เด็กหญิงนันทัชพร ราชอำไพ
3/11
 
31
33695
เด็กหญิงปณิดา ชูเชื้อ
3/11
 
32
33696
เด็กหญิงพิชญ์สินี สุขจันทร์
3/11
 
33
33697
เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนเกียรติขจร
3/11
 
34
33698
เด็กหญิงยมลภัทร ชุมสุข
3/11
 
35
33699
เด็กหญิงยศวดี เกตุแก้ว
3/11
 
36
33700
เด็กหญิงศิรประภา กรายแก้ว
3/11
 
37
33701
เด็กหญิงสุธีกานต์ แผ้วชนะ
3/11
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี