รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 36 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32650
นายคามิน ทองหล่อ
3/10
 
2
32651
นายณภัทร ชูมณี
3/10
 
3
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
 
4
32653
นายธนนันท์ ศรีธนสาร
3/10
 
5
32654
นายธนภัทร เย็นแจ่ม
3/10
 
6
32655
นายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
3/10
 
7
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
3/10
 
8
32657
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
3/10
 
9
32658
เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
3/10
 
10
32659
นายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
3/10
 
11
32660
นายวรากร ศรีทองคำ
3/10
 
12
32661
นายอนรรฆ อินทรักษ์
3/10
 
13
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
3/10
 
14
32663
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
3/10
 
15
32664
นางสาวกีรฏิยา ศักดา
3/10
 
16
32665
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
3/10
 
17
32666
นางสาวณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
3/10
 
18
32667
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
3/10
 
19
32668
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
3/10
 
20
32669
นางสาวธนภรณ์ บุญสิทธิ์
3/10
 
21
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
3/10
 
22
32671
นางสาวธัญวดี ใจห้าว
3/10
 
23
32672
นางสาวนฤมล ทองพันธ์
3/10
 
24
32673
นางสาวปกิตตา สะอาดแก้ว
3/10
 
25
32674
นางสาวปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
3/10
 
26
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
3/10
 
27
32676
นางสาวพิชญ์สินี ริวรรณ
3/10
 
28
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
3/10
 
29
32678
นางสาวแพรไหม กรายแก้ว
3/10
 
30
32679
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
3/10
 
31
32680
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
3/10
 
32
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
3/10
 
33
32682
นางสาวสุภัททา บุญคล่อง
3/10
 
34
32683
นางสาวหยาดทิพย์ คงเดิม
3/10
 
35
32684
นางสาวอภิศชญานันท์ คำแก้ว
3/10
 
36
32685
เด็กหญิงอัคเรศ โจมฤทธิ์
3/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี