รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม


จำนวนทั้งหมด 36 คน
 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32650
เด็กชายคามิน ทองหล่อ
3/10
 
2
32651
เด็กชายณภัทร ชูมณี
3/10
 
3
32652
เด็กชายณัฐพล ไทยเกิด
3/10
 
4
32653
เด็กชายธนนันท์ ศรีธนสาร
3/10
 
5
32654
เด็กชายธนภัทร เย็นแจ่ม
3/10
 
6
32655
เด็กชายธรรมวิชญ์ ขุนศรี
3/10
 
7
32656
เด็กชายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
3/10
 
8
32657
เด็กชายภูริมทร์ สงอนุรักษ์
3/10
 
9
32658
เด็กชายยศภฤศ วิริยะเจริญรัตน์
3/10
 
10
32659
เด็กชายรัชชานนท์ อนุภักดิ์
3/10
 
11
32660
เด็กชายวรากร ศรีทองคำ
3/10
 
12
32661
เด็กชายอนรรฆ อินทรักษ์
3/10
 
13
32662
เด็กหญิงกรกนก เจริญวัย
3/10
 
14
32663
เด็กหญิงกวินทรา ทองสินธุ์
3/10
 
15
32664
เด็กหญิงกีรฏิยา ศักดา
3/10
 
16
32665
เด็กหญิงณัชชา พรหมแก้ว
3/10
 
17
32666
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลอดคูบอน
3/10
 
18
32667
เด็กหญิงณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
3/10
 
19
32668
เด็กหญิงณัฐชา หนักแก้ว
3/10
 
20
32669
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญสิทธิ์
3/10
 
21
32670
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
3/10
 
22
32671
เด็กหญิงธัญวดี ใจห้าว
3/10
 
23
32672
เด็กหญิงนฤมล ทองพันธ์
3/10
 
24
32673
เด็กหญิงปกิตตา สะอาดแก้ว
3/10
 
25
32674
เด็กหญิงปิยาพัชร จันทร์แจ่มศรี
3/10
 
26
32675
เด็กหญิงเปรมกมล จรเสมอ
3/10
 
27
32676
เด็กหญิงพิชญ์สินี ริวรรณ
3/10
 
28
32677
เด็กหญิงเพชรอุษา เพ็ชรคง
3/10
 
29
32678
เด็กหญิงแพรไหม กรายแก้ว
3/10
 
30
32679
เด็กหญิงภัทรธิญา มูสิการักษ์
3/10
 
31
32680
เด็กหญิงมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
3/10
 
32
32681
เด็กหญิงสาวิตรี หอยทอง
3/10
 
33
32682
เด็กหญิงสุภัททา บุญคล่อง
3/10
 
34
32683
เด็กหญิงหยาดทิพย์ คงเดิม
3/10
 
35
32684
เด็กหญิงอภิศชญานันท์ คำแก้ว
3/10
 
36
32685
เด็กหญิงอัคเรศ โจมฤทธิ์
3/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี