รายชื่อสมาชิกชุมนุม
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม

จำนวน 47 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32007
นายอรรณพ อินนุพัฒน์
4/5
 
2
32267
นายจิรพัฒน์ เขมภูสิต
4/6
 
3
32000
นายรัชชานนท์ ศรีธนสาร
4/7
 
4
31995
นายณัฐสิทธิ์ สุวพรหม
4/8
 
5
32119
นางสาวสวิตา พิริยะนพวรรณ
4/8
 
6
32287
นางสาวปิ่นจุฑา คะตะโต
4/8
 
7
32384
นางสาวพลอยชมพู เผือกเดช
4/8
 
8
34368
นางสาวณัฐนรี ชำนาญ
4/8
 
9
34370
นางสาวแพงแพง สัมพุทธานนท์
4/8
 
10
34408
นางสาววชิรญาณ์ บุญสวัสดิ์
4/10
 
11
31957
นายสหชาติ ชูหวาน
5/3
 
12
31621
นางสาวชลิตา คงบัว
5/3
 
13
31624
นางสาวณัฐณิชา บุญล้ำ
5/3
 
14
31625
นางสาวณัฐนันท์ ทองไชย
5/3
 
15
31627
นางสาวธันยธรณ์ เพ็ชรจำรัส
5/3
 
16
31626
นางสาวณิชาภา ปรีชาพณิชยกุล
5/3
 
17
31640
นางสาวอัญชนา โอ่เจริญ
5/4
 
18
31488
นางสาวชุติมน เผือกเนียม
5/4
 
19
31492
นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์
5/4
 
20
31495
นางสาวปาลินี อุชชิน
5/4
 
21
31499
นางสาวพิชญ์สินี พิมพ์ช่างไม้
5/4
 
22
31506
นางสาวสิริมุก วงศ์กาษา
5/4
 
23
31596
นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์
5/4
 
24
31618
นางสาวกันตพิชญ์ ทองนุ้ย
5/4
 
25
31620
นางสาวชนิตา ชุทรายสงค์
5/4
 
26
31634
นางสาวลภัสรดา ปานเจริญ
5/4
 
27
31639
นางสาวอริศรา เจียมสกุล
5/4
 
28
33722
นางสาวธมนวรรณ สมเอียด
5/4
 
29
31443
นางสาวชาลิสา พันธ์ครุฑ
5/5
 
30
31631
นางสาวพิชญาภา จุลกัลป์
5/5
 
31
31635
นางสาวศยามล ชมเทศ
5/5
 
32
31636
นางสาวศิณีนาถ นุ่นเนียบ
5/5
 
33
31637
นางสาวสิริยากร คิดขยัน
5/5
 
34
31638
นางสาวอรอนงค์ เจนสง่า
5/5
 
35
31485
นางสาวจารุวรรณ คมกล้า
5/6
 
36
31505
นางสาวสิรินดา พันธุวงศ์
5/6
 
37
31576
นางสาวกุสุมาภรณ์ แก้วมณี
5/6
 
38
31586
นางสาวปวีณา หะยีจิ
5/6
 
39
31629
นางสาวเบญจมาศ อักษรพิทักษ์
5/6
 
40
31633
นางสาวรวรรณดา น้อยสันโดด
5/6
 
41
31670
นางสาวสุภัสสรา สุขสวัสดิ์
5/6
 
42
31686
นางสาวกุษมา วีรดิษฐกิจ
5/6
 
43
31741
นางสาววรรณมิตร พลวิชัย
5/6
 
44
31780
นางสาวโยษิตา สิงห์ปลอด
5/6
 
45
33783
นางสาวกฤติกา ชูศรี
5/6
 
46
31157
นางสาวกนกวรรณ นวลมูสิก
6/7
 
47
31210
นางสาวชนัญชิดา หีมหรูน
6/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี