รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Talent
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
จำนวน 10 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
2/8
 
2
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
2/8
 
3
33584
เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
2/8
 
4
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
4/4
 
5
32398
นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
4/4
 
6
31029
นางสาวธีริศรา วิชัยดิษฐ์
6/6
 
7
31067
นางสาวชุติกาญจน์ เพชรรัตน์
6/6
 
8
31071
นางสาวณักฐ์นรี พลายชุม
6/6
 
9
33151
นางสาวสุมิตตรา ดวงแก้ว
6/6
 
10
33156
นางสาวนันทิพร นามบุตร
6/6
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี