รายชื่อสมาชิกชุมนุมก้าวสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
จำนวน 25 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์
1/2
 
2
เด็กชายโพชฌงค์ แก่นแก้ว
1/2
 
3
เด็กชายอดิเทพ รักสวัสดิ์
1/2
 
4
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อุปการ
1/3
 
5
เด็กชายกฤชณัท กฤตชญานุกูล
1/6
 
6
เด็กหญิงติณณา ช่วยบำรุง
1/6
 
7
เด็กชายศุกลวัฒน์ ขันสิทธิ์
1/9
 
8
เด็กชายภาสวิชญ์ เลี้ยงมณีกุล
1/11
 
9
เด็กชายเปรมวิชญ์ จันทรประดิษฐ์
1/12
 
10
เด็กชายภัทรพล สามเรือนทอง
3/9
 
11
เด็กหญิงชนันธร จิตราภิรมย์
3/10
 
12
เด็กหญิงพรนภัส บุญชูวงศ์
3/10
 
13
เด็กหญิงสุพิชา พรหมประดิษฐ์
3/10
 
14
เด็กหญิงศุภิสรา จินดำ
3/11
 
15
นางสาวรุ่งรัตนา นิลเพชร
4/4
 
16
นายปัณณธร ทูลฉลาด
4/9
 
17
นางสาวฐานิตา จิตสิงห์
4/9
 
18
นางสาวกรกนก เจริญวัย
6/10
 
19
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
6/10
 
20
นางสาวนภสร เป็นสุข
6/10
 
21
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
6/10
 
22
นางสาวกานต์นัดดา พลลือ
6/10
 
23
นางสาวณัฐณิชา ทองพนัง
6/10
 
24
นางสาวดวงพร ดอนทราย
6/10
 
25
นางสาวศศิวรรณ กัญญะพิลา
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี