รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Talent
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวศิริกัญญา กิตติวุฒิ
นางชญาภา บุญล้ำ
จำนวน 12 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
33569
เด็กหญิงกนกอร ชนะสงคราม
3/8
 
2
33573
เด็กหญิงญาณิศา ทองสาร
3/8
 
3
33574
เด็กหญิงณัชชา ทองปรีชา
3/8
 
4
33575
เด็กหญิงณัฐรดี สุทธิเนียม
3/8
 
5
33583
เด็กหญิงพิชยา ศุภมงคลนุกูล
3/8
 
6
33584
เด็กหญิงแพรวไพลิน พุกสวัสดิ์
3/8
 
7
34962
นายธีระเทพ รัตนมณเฑียรชัย
4/6
 
8
32677
นางสาวเพชรอุษา เพ็ชรคง
4/6
 
9
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
4/6
 
10
32923
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
4/6
 
11
32249
นางสาวณกมล เตชะศรินทร์
5/4
 
12
32398
นางสาวพงศ์ญาณี เรืองรัตนพงศ์
5/4
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี