รายชื่อสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
นางสาวกฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กหญิงชนัญชิตา ศิริสากล
1/6
 
2
เด็กหญิงปานชนก สิงขรัตน์
1/6
 
3
เด็กหญิงชมดาว โสกันทัต
1/11
 
4
เด็กหญิงโชติกา วิโสจสงคราม
1/11
 
5
เด็กชายปัญญากร กำเหนิด
1/12
 
6
เด็กชายชวกร จันทร์สังสา
2/2
 
7
เด็กชายปรปรัช ผ่อนผัน
2/2
 
8
เด็กหญิงพิชญา ทิพย์เดช
2/2
 
9
เด็กหญิงรัญชรัตน์ สาเมือง
2/2
 
10
เด็กหญิงกัญญาพัชร แก้วอำรัตน์
2/5
 
11
เด็กชายณัฐพล เสาะแสวง
2/8
 
12
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะ
2/10
 
13
เด็กหญิงมนต์นภา สมเศรษฐ์
2/10
 
14
เด็กหญิงวริศรา สุประดิษฐ์
2/10
 
15
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พัฒน์ชนะ
2/10
 
16
เด็กหญิงอานิกา เป็ดสุวรรณ
2/10
 
17
เด็กหญิงจิรนภา คำทิพย์
2/11
 
18
เด็กหญิงนวรัตน์ อำลอย
2/11
 
19
เด็กชายเตชินท์ เจริญสุข
3/7
 
20
เด็กหญิงอภิษฎา อักษรภักดี
3/11
 
21
นางสาวภิญญาพัชญ์ มีเดช
4/6
 
22
นายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ
4/10
 
23
นางสาวเบญญาดา ประคองบุศย์
4/10
 
24
นายภานุพงศ์ นนทชิต
5/8
 
25
นางสาวจิระวรรณ วัฒนะ
5/9
 
26
นางสาวณิชารีย์ บัวอินทร์
6/1
 
27
นางสาวศศิ ตั้งศิริ
6/3
 
28
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
6/9
 
29
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
6/9
 
30
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
6/9
 
31
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
6/9
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี