รายชื่อสมาชิกชุมนุมถ่ายภาพ
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
นายสายชล สุขศรี
จำนวน 30 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34592
เด็กหญิงชนัฐเณฏฐ์ ทิพยจันทร์
1/7
 
2
34602
เด็กหญิงภัทรวดี ชัยยศ
1/7
 
3
34605
เด็กหญิงวริยา สื่อมโนธรรม
1/7
 
4
34606
เด็กหญิงศุภกานต์ สุวรรณ
1/7
 
5
34607
เด็กหญิงอุษมา เหมทานนท์
1/7
 
6
34538
เด็กชายเขษมศักดิ์ ทองมี
1/8
 
7
34552
เด็กชายสืบสุข กลางรักษ์
1/8
 
8
34553
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วิสูตรทอง
1/8
 
9
34571
เด็กหญิงอติกานต์ แมนเมือง
1/8
 
10
33589
เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก่นจันทร์
3/8
 
11
35038
นางสาวพิชญาภา เป็ดสุวรรณ
4/1
 
12
32948
นางสาวกนกกร ทับห้าง
4/6
 
13
32959
นางสาวปาริฉัตร สอนประสม
4/6
 
14
33809
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
4/7
 
15
32831
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
4/7
 
16
34934
นางสาวชญาดา ผลผลา
4/9
 
17
34935
นางสาวธนาพร พุทธิรักษ์
4/9
 
18
35005
นางสาวกนกวรรณ อินทร์เชื้อ
4/9
 
19
32662
นางสาวกรกนก เจริญวัย
4/10
 
20
32675
นางสาวเปรมกมล จรเสมอ
4/10
 
21
33048
นางสาวณัฐณิชา เลณสัจจกุล
4/10
 
22
32668
นางสาวณัฐชา หนักแก้ว
4/11
 
23
32871
นางสาวเฟรยา สมุทร์เก่า
4/11
 
24
32132
นายฉัตรชานน อ่อนประเสริฐ
5/4
 
25
32486
นายกิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย
5/4
 
26
31564
นายพลวัฒน์ โพธิ์ยงค์
6/1
 
27
31591
นางสาวพิชญ์สินี จินตนะ
6/1
 
28
33803
นางสาวธัญชนก ถาวรสุข
6/1
 
29
33741
นางสาวปิ่นอนงค์ คำรอบ
6/2
 
30
33840
นางสาวปุริมปรัชญ์ สุวรรณแสง
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี