รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 2/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางเสริมศิริ ชูประจง
จำนวน 7 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
32725
นายธีรภัทร ก๋งหมึง
3/8
 
2
32742
เด็กหญิงพรชนก โค้วชูวงษ์
3/8
 
3
34382
นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล
4/9
 
4
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
4/9
 
5
31069
นางสาวฐานมาศ นวลสะอาด
6/1
 
6
31075
นางสาวปาริมา มีใหญ่
6/1
 
7
31077
นางสาวภวิกา แซ่ลี้
6/1
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี