รายชื่อสมาชิกชุมนุมSpelling Bee
ปีการศึกษา 1/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น
นางสาวสุไลฆอ หมัดหลง
จำนวน 31 คน

 
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
เด็กชายอนันตพัชร์ พันธุ์วิชาติกุล
1/1
 
2
เด็กหญิงสุธิศา อินทร์เกลี้ยง
1/2
 
3
เด็กชายชวัลกร ประจง
1/3
 
4
เด็กชายเลิศชัย จันทร์ดวง
1/3
 
5
เด็กชายภูมิรพี อินคชสาร
1/8
 
6
เด็กหญิงเขมจิรา คล้ายทอง
1/8
 
7
เด็กชายปิยวัตน์ สาโรช
1/12
 
8
เด็กชายกรณ์ดนัย เคนเพ็ชร
2/5
 
9
เด็กชายจิรทีปต์ ชำนินวล
2/5
 
10
เด็กชายณธกฤต โถวรุ่งเรือง
2/5
 
11
เด็กชายแทนคุณ นิลศิริ
2/5
 
12
เด็กหญิงจิดาภา แก้วนาม
2/5
 
13
เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้ ประดิษฐ์
3/7
 
14
เด็กหญิงนิโคล่า แดเนียเล่
3/8
 
15
นางสาวนราชินันทร์ รัตนมณีย์
4/2
 
16
นางสาวจิตต์ลัดดา ประจง
4/2
 
17
นางสาวศิริรัศมี เอี่ยมสำอางค์
4/2
 
18
นางสาวจิราพร แช่ม
4/8
 
19
นางสาวญาณิศา คเชนทองสุวรรณ์
4/8
 
20
นางสาวปวริศา เมืองช่วย
4/8
 
21
นายยศสวิน บุญมั่น
4/9
 
22
นายณภัทร สัมภวมานะ
4/12
 
23
นางสาวณิชาภา เจริญสินปัญญา
5/2
 
24
นางสาวศุภสุตา แย้มยินดี
5/2
 
25
นายภิพิธธณ เขียมวัชระ
5/12
 
26
นางสาวณัฐพัชร์ แสงศรีคำ
5/12
 
27
นางสาวอภิษฎา ศรีธรรมา
5/12
 
28
นายกิตตินันท์ วิบูลย์ชาติ
6/1
 
29
นายอัครัช สุขเจริญ
6/1
 
30
นายปริญญ์ อินทรโชติ
6/1
 
31
นางสาวณัฎฐนิษ โถวรุ่งเรือง
6/10
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี